Инициализация на структурата на солидност

Примерен код

1
0

структура на здравина

contract MyStructs {
  
  struct NFT {
    string name;
    uint256 dna;
  }
  //creating nftList of array of strct NFT
  NFT[] public nftList;
  
  function addNFT(string memory _name, uint256 _dna) public {
    // NFT memory newNFT;
    // newNFT.name = _name;
    // newNFT.dna = _dna;
    NFT memory newNFT = NFT(_name, _dna);
    nftList.push(newNFT);
  }

Подобни страници

Подобни страници с примери

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Популярно в тази категория

Популярните страници с примери в категория