Как да добавите възстановени текстове в текстово поле в ios

Примерен код

0
0

как да добавите възстановени текстове в текстово поле в ios

- (BOOL)textField:(UITextField *)textField shouldChangeCharactersInRange:(NSRange)range replacementString:(NSString *)string
{
    if (textField.text.length == 1 && [string isEqualToString:@""]) {//When detect backspace when have one character. 
        textField.text = @"myText";
    }
    return YES;
}

Подобни страници

Подобни страници с примери

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................